اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۳۸۷۵۷ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۳۳۹۳۸۷۵۷ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۳۷۱۴۲۲۶ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
تهران -خیابان خیام شمالی روبروی پارک شهر - کوچه قورخانه - صرافیان قدیم طبقه 2

تهران گاز (دواجی) 33938757-021

تلفن

    • ۳۳۹۳۸۷۵۷ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

    • ۳۳۹۳۸۷۵۷ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه

    • ۹۱۲۳۷۱۴۲۲۶ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

دفتر مرکزی

  • تهران،
    تهران -خیابان خیام شمالی روبروی پارک شهر - کوچه قورخانه - صرافیان قدیم طبقه 2